I. Теоретичні питання оброблення та розпізнавання сигналів і зображень (7 - 50 стор.)
Theoretical Problems of Signal Processing and Recognition (7 - 50 pp.)


Page 7
1. Ігор Богданович Кравець, Ігор Юрійович Ісаєв, Ігор Миколайович Яворський
Ihor Kravets’, Ihor Isayev, Ihor Yavorskyi
Алгоритм виділення періодично нестаціонарної складової вібраційного сигналу
Algorithm for periodically non-stationary vibration signal component extraction
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf) (.pdf)Page 11
2. Роман Михайлович Юзефович, Іван Йосипович Мацько, Ігор Миколайович Яворський
Roman Yuzefovych, Ivan Mats’ko, Ihor Yavorskyi
Застосування когерентного функціоналу для визначення періоду регулярної складової періодичного нестаціонарного сигналу
Coherent functional application for non-stationary signal regular component period estimation
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)Page 15
3. Сергій А. Олефіренко
Serhiy Olefirenko
Пошук розмірів еталонів при розпізнаванні текстових зображень
Etalon size searching in text image recognition
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)Page 19

Page 7
4. Борис Омелянович Капустій, Богдан Павлович Русин, Віталій Анатолійович Таянов
Borys Kapustij, Bohdan Rusyn, Vitalij Tajanov
Побудова та дослідження моделі навчання метричних класифікаторів на основі ймовірнісно-комбінаторного підходу
Construction and exploration of metric classifier training based on the probability-combinatory approach
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)Page 23
5. Роман Петрович Базилевич, Роман Корнелійович Кутельмах
Roman Bazylevych, Roman Kutelmakh
Оптимізація розв’язків задачі комівояжера методом послідовного сканування
Traveling salesman problem solution optimization by the sequential scanning method
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)Page 27
6. Надія Костянтинівна Тимофієва
Nadija Tymofijeva
Моделювання цільової функції та підкласи розв’язних задач у проблемі кластеризації
Target function modeling and sub-classes of solvable tasks in the clusterization problem
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)Page 31
7. Тетяна Борисівна Мартинюк, Леонід Михайлович Куперштейн
Tetyana Martynyuk, Leonid Kupershtein
Різницево-зрізова обробка як одна з альтернатив нейроподібної обробки даних
Differential-sectional approach as an alternative for neuro-wise data processing
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)Page 35
8. Антоніна Героніївна Буда, Тетяна Борисівна Мартинюк, Ольга Володимирівна Король
Antonina Buda, Tetyana Martynyuk, Olha Korol’
Методи побудови моментних форм та виділення класифікаційних ознак
Methods of moment form construction and classification feature extraction
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)Page 39
9. Олег Миколайович Литвин, Юлія Ігорівна Першина
Oleh Lytvyn, Yuliya Pershyna
Оптимальний вибір площин, на яких розміщені томограми, в комп’ютерній томографії
Optimal Selection of planes containing tomograms in computer tomography
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)Page 43
10. Mykhaylo Kobasyar, Bohdan Rusyn, Yarema Varets’kyy
Михайло Іванович Кобасяр, Богдан Павлович Русин, Ярема Юрійович Варецький
Several methods to reduce computational complexity of the Radon and Hough transforms applied to line segment detection
Деякі методи зменшення складності обчислень перетворень Радона та Х’ю, застосовані до сегментації на лінії
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття англійською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in English. Show paper (.pdf)Page 47
11. М.Ф. Кириченко, С.О. Гавриленко
M.F. Kyrychenko, S.O. Havrylenko
Оптимізація параметрів функціональних перетворень в системах класифікації сигналів
Functional transform parameter optimization in signal classification systems
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)Page 49
12. М.Ф. Кириченко
M.F. Kyrychenko
Оптимізаційні засоби синтезу систем кластеризації та класифікації сигналів
Optimization methods of clustering systems synthesis and signal classification
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)Повернутися у змiст / Back to Content

Перейти у алфавітний покажчик / Go to Author Index