VIIІ. Суміжні проблеми (273 - 304 стор.)
Overlapping Problems (273 - 304 pp.)


Page 273
1. Erik Lieng
Ерік Льєнґ
Correlations Between Formation Analysis Parameters and Print Quality in Complex Images
Кореляції між параметрами аналізу формування та якістю друку у складних зображеннях
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття англійською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in English. Show paper (.pdf)Page 277
2. Віталій Павленко, Віталій Череватий
Vitalij Pavlenko, Vitalij Cherevatyj
Метод ідентифікації нелінійних неперервних динамічних об'єктів для рішення задач діагностичного контролю
Non-Linear Continuous Dynamic Objects Identification Method for Diagnostic Control Tasks Solution
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)Page 281
3. Олег Литвин, Віктор Міхалкін
Oleh Lytvyn, Viktor Mikhalkin
Обчислення коефіцієнтів Фур'є за даними Радона на основі формули Файлона
Fourier Coefficients Calculation by Radon Data Based on Filone Formula
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)Page 285
4. Крістіна Бабенко
Kristina Babenko
MATLAB-програми обчислення повних 1D та 2D сум Фур'є за допомогою швидкого перетворення Фур'є
MATLAB-Programs for 1D and 2D Complete Fourier Sum Calculations by FFT
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)Page 289
5. Олег Литвин, Олеся Нечуйвітер
Oleh Lytvyn, Olesia Nechujviter
Обчислення коефіцієнтів Фур'є функцій двох змінних за допомогою квадратичної сплайн-інтерполяції, побудованої на основі сплайн-інтерлінації
Two-Variable Function Fourier Coefficients Calculation with Quadratic Spline-Interpolation, Constructed on the Basis of Spline-Interlination
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)Page 293
6. Олег Литвин, Володимир Удовиченко
Oleh Lytvyn, Volodymyr Udovychenko
Одне узагальнення поняття тренду для неперіодичних функцій двох змінних
One Generalization of Trend Concept for Non-Periodical Two-Variable Functions
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)Page 297
7. Станіслав Кулик, Олег Литвин
Stanislav Kulyk, Oleh Lytvyn
Узагальнені оператори Хаара, побудовані на основі двовимірної мішаної апроксимації вейвлетами Хаара
Generalised Haar’s Operators Constructed on the Basis of Two-Dimensional Haar’s Wavelet Mixed Approximation
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)Page 301
8. Босенко Р.В., Броншваль А.Ф., Цуркан Є.Ю.
R. Bosenko, A. Bronshval’, Tsurkan Je.
Алгоритми заряду іонно-літієвих акумуляторів у портативних пристроях
Charge Algorithms for Ion-Lithium Battery in Portable Devices
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)Повернутися у змiст / Back to Content

Перейти у алфавітний покажчик / Go to Author Index