V. Автоматичне оброблення та розпізнавання зображень
Automatic Image Processing and Recognition


Page 99
1. А.О. Ніколенко, О.Ю. Бабілунга, Т.Т.К. Нгуєн, В.М. Зайковський
A. Nikolenko, O. Babilunga, T.T.K. Nguen, V. Zaykovskyi
Метод виявлення текстових областей в відеопослідовності з використанням вейвлет-перетворення
A text area detecting method in video sequence using wavelet transform
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)Page 103
2. R. Melnyk, Yu. Kalychak
Р.А. Мельник, Ю.І. Каличак
Image thresholding by cumulative histograms of real and hypothetical images
Порогове відсікання кумулятивними гістограмами справжніх та гіпотетичних зображень
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття англійською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in English. Show paper (.pdf)Page 107
3. В.Г. Красиленко, О.І. Нікольський, Ю.А. Бозняк
V. Krasilenko, A. Nikolskyy, Yu. Bozniak
Алгоритми розпізнавання образів з декількох символів об’єктів ідентифікації на основі нелінійних еквівалентних метрик і аналіз експериментальних даних за допомогою розробленого програмного забезпечення
Recognition algorithms of images of multi-character identification objects based on nonlinear equivalent metrics and analysis of experimental data using designed software
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття англійською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in English. Show paper (.pdf)Page 111
4. Ю. Тарабалка
Yu. Tarabalka
Огляд ієрархічних моделей для гіперспектральної класифікації зображень
Overview of Hierarchical Models for Hyperspectral Image Classification
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття англійською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in English. Show paper (.pdf)Page 115
5. В.А. Таянов
V. Tayanov
Алгоритм відстеження для відео з високою розподільною здатністю і частотою кадрів
Tracking Algorithm for Videos with High Resolution and Frame Rate
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття англійською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in English. Show paper (.pdf)Page 119
6. Т.С. Мандзій
T. Mandziy
Підхід до виявлення інваріантних об’єктів
Approach to Invariant Object Detection
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття англійською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in English. Show paper (.pdf)Page 121
7. Е. Куссуль, Т. Байдик, Е. Кабелло, К. Конде
E.Kussul, T. Baidyk, E.Cabello, C.Conde
Розпізнавання колорадських жуків за допомогою нейронних мереж
Colorado Beetles Recognition with Neural Networks
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття англійською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in English. Show paper (.pdf)Повернутися у змiст / Back to Content

Перейти у алфавітний покажчик / Go to Author Index