² / AUTHOR INDEX

..    91
..    137
..    91

..    87, 99
.    35, 121
..    7
..    11
..    161
..    107
..    55, 71
..    19

..    91
..    63, 82
..    23

..    137
..    129

..    87
..    129

..    67

..    99

..    103
.    35, 121
..    67
..    125
.    35, 121
..    31
..    7, 15
..    107
..    7
..    19, 157
.    35, 121

..    55
..    149

..    119
⺺ ..    149
..    19
..    31
..    161
..    103

...    99
ͳ ..    99
ͳ ..    107

..    133

..    153
..    27, 137
..    75, 82

..    75
..    43, 77

..    43, 59, 63, 77
.    38
..    87
..    153
..    15

.    111
..    165
..    115
..    7
..    41
..    129
..    145
..    95

..    11
..    47
..    38
..    71

..    157

..    145

..    157

..    31
..    51

..    145
..    31, 95
..    59, 82
Antoschuk S.    91
Apollonov Ye.    137
Arsirij O.    91

Babilunga O.    87, 99
Baidyk T.    35, 121
Barchukova Yu.    7
Bekler T.    11
Berezsky O.    161
Bozniak Yu.    107
Bonadarenko I.    55, 71
Buda A.    19

Cabello E.    35, 121
heh I.    157
Conde C.    35, 121

Derevianchenko O.    87
Dzis O.    129

Fainzilberg L.    11
Fedoryn D.    47
Fedorov Ye.    38
Fedyayev O.    71

Griyo Tukalo O.    129

Herasymenko K.    137

Iukhymenko ..    51

J Javorskyj B.    145
Javorskyj I.    31, 95

Kalychak Yu.    103
Khomiuk V.    157
Klymenko M.    67
Kozlov M.    125
Kravets I.    31
Krak Yu.    7, 15
Krasilenko V.    107
Kuznetsov V.    7
Kupershtein L.    19, 157
Kussul E.    35, 121

Ladoshko O.    55
Lytvyn O.    149

Mandziy T.    119
Matvyeyeva S.    149
Martynyuk T.    19
Matsko I.    31
Melnyk G.    161
Melnyk R.    103

N Nguen T.T.K.    99
Nikolenko A.    99
Nikolskyy O.    107

Olkhova Yu.    133

P Pavlenko V.    153
Pavlov O.    27, 137
Pylypenko V.    75, 82

Radutsky O.    75
Robeiko V.    43, 77

Sazhok M.    43, 59, 63, 77
Sliesoraityte E.    38
Sotsenko A.    87
Speranskyy V.    153
Stepanov O.    15

Tarabalka Yu.    111
Taranukha V.    165
Tayanov V.    115
Ternov A.    7
Tymofieva N.    41
Tkachenko O.    129
Tkachuk R.    145
Trokhym G.    95
Tsurpyk H.    145

Vasylevska O.    91
Vasylieva N.    63, 82
Volchenko O.    23

Yatsenko V.    59, 82
Yermolenko T.    67
Yuzefovych R.    31

Z Zaykovskyi V.    99


i / Back to Content