II. Теоретичні питання оброблення та розпізнавання сигналів і зображень (23 - 62 стор.)
Theoretical Problems of Signal Processing and Recognition (23 - 62 pp.)


Page 23
1. С.А. Олефіренко
S.A. Olefirenko
Навчання з неповною інформацією від учителя при розпізнаванні текстових зображень
Learning with Incomplete Teacher Information for Recognition of Textual ImagesP
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)Page 27
2. Р.М. Юзефович, І.М. Яворський
R.M. Yuzefovych, I.M. Yavorskyi
Властивості оцінок кореляційних компонентів стохастичних циклічних навантажень
Properties of Correlation Components Estimation for Stochastic Cyclic Loads
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)Page 31
3. Борис Капустій, Богдан Русин, Віталій Таянов
Borys Kapustij, Bohdan Rusyn, Vitalij Tajanov
Оптимізація класифікатора в ознаковому і метричному просторах
Classificator Optimisation in Features and Metric Spaces
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)Page 35
4. George Mahalu, Adrian Graur
Ґеорґій Махалу, Адріан Ґраур
The Fractal Techniques Applied in Pattern Recognition
Фрактальні методи в розпізнаванні образів
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття англійською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in English. Show paper (.pdf)Page 39
5. Тетяна Мартинюк, Антоніна Буда, Віктор Хом’юк, Андрій Кожем’яко, Жанна Бітюкова
Tetiana Martyniuk, Antonina Buda, Viktor Khomiuk, Andrij Kozhemiako, Zhanna Bitiukova
Матричні структури для класифікації образів за методом різницевих зрізів
Matrix Structures for Pattern Classification by Difference Cuts Method
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)Page 43
6. Д.О. Бражник, T.І. Тернова, Л.О. Фаніна
D.O. Brazhnyk, E.I. Ternova, L.O. Fanina
Розпізнавання методом компенсації інформаційних потоків
Recognition by Information Flows Compensation Method
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)Page 47
7. Олег Березький
Oleh Berez’kyj
Моделювання, аналіз та синтез біомедичних зображень
Biomedical Images Modelling, Analysis and Synthesis
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)Page 51
8. Laura Dovlea
Лаура Давлеа
A Method for Generic Object Recognition Using Fuzzy Linguistic Modelling
Генетичний метод розпізнавання об’єктів, заснований на нечіткому лінгвістичному моделюванні
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття англійською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in English. Show paper (.pdf)Page 55
9. О.М. Литвин, Ю.І. Першина
O.M. Lytvyn, Ju.I. Pershyna
Оцінка похибки відновлення структури 3-D тіла та деякі можливості роботи з томограмами в системі Matlab при розв’язанні просторової задачі комп’ютерної томографії
3-D Object Structure Restoration Error Estimation and Some Possibilities to Work in Matlab when Computer Tomografy Space Problem Solving
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)Page 59
10. А.О. Фефелов, В.І. Литвиненко, П.І. Бидюк
A.O. Fefelov, V.I. Lytvynenko, P.I. Bydiuk
Кооперативний імунний алгоритм для рішення завдання апроксимації сигналів
Cooperative Immune Algorithm for Signal Approximation Problem Solving
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)Повернутися у змiст / Back to Content

Перейти у алфавітний покажчик / Go to Author Index