IV. Технічна діагностика об'єктів і машин за їх сигналами та полями (101 - 122 стор.)
Automatic Diagnostic of Objects and Machines on its Signals and Fields (101 - 122 pp.)


Page 101
1. Юзефович P.M., Михайлишин В.Ю., Яворський І.М.
Youzefovych R.M., Mykhailyshyn V.Ju., Javors’kyj I.M.
Когерентний кореляційний аналіз стохастичних циклічних навантажень
Coherent Correlation Analysis of Stochastic Cyclic Loadings
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)


Page 105
2. Ігор Ісаєв, Георгій Трохим, Ігор Яворський
Ikor Isayev, Georgij Trokhym, Ihor Javors'kyj
Властивості компонентів дисперсії імовірнісної моделі сигналу електромагнітного збурення рейок залізничної колії
Variance Components Properties of Probabilistic Signal Model of Rail Electromagnetic Excitation
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)


Page 107
3. P.Я. Косаревич, Б.П. Русин
R.Ja. Kosarevych, В.P. Rusyn
Сегментація напівтоновнх зображень мікроструктури матеріалів для визначення динаміки росту кавітаційних тріщін
Segmentation of Materials Microstructure Greyscale Images for Cavity Cracks' Growth Rating
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)


Page 111
4. В.Д. Павленко, О.О. Фомін
V.D. Pavlenko, О.О. Fomin
Стиснення даних при формуванні простору діагностичних ознак на основі нелінійних непараметричних моделей об'єктів контролю
Data Compression in Forming of Diagnostic Features Space on Base of Nonlinear Nonparametrical Control Objects Models
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)


Page 115
5. В.Ф. Миргород, A.M. Гвоздєва, C.M. Ковешніков
V.F. Myrhorod, А.M. Hvosdeva, S.M. Koveshnikov
Формування функції просторового розрізнення розподіленої мережі датчиків у системі неруйнуючого контролю
Distributed Sensor Аrrау Space-Resolution Function Forming in the Nondestructive Diagnostics
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf) (.pdf)


Page 119
6. Андрій Павлович Гвоздак, Оксана Володимирівна Довженко
Andrij P. Hvozdak, Oksana V. Dovzhenko
Виявлення порушень структури подовжених об’єктів на основі час-частотних перетворень з перерозподіленням
Extended Object Structure Destruction Detection Based on Time-Frequqicy Transformations with Reassignment
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf) (.pdf)


Глава 4. Завантажити главу (.pdf) / Сhapter 4. Show chapter (.pdf)Повернутися у змiст / Back to Content

Перейти у алфавітний покажчик / Go to Author Index