АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК / AUTHOR INDEX

Аведян Валерій Шалікович    157
Антощук Світлана Григорівна    113

Бабілунга Оксана Юріївна    97
Байдик Тетяна    23
Бармак Олександр Володимирович    7
Безвербний Ігор Анатолійович    169
Березький Олег Миколайович    145
Біатов Костянтин    45
Боцян Володимир Володимирович    125
Буда Антоніна Героніївна    181
Бурдейний Віктор Вікторович    192

Васильєва Ніна Борисівна    49, 55
Вега Алехандро    23
Верченко Андрій Петрович    185
Виноградов Юрій Миколайович    173, 189
Вовк Сергій    149
Воробель Роман    117, 121, 125

Герасименко Вячеслав Анатолійович    165
Глушаускене Галина    27

Де Лука Адріано    23
Дерев’янченко Олександр Георгієвич    97
Джичка Ніна Іванівна    73
Доліщинський Руслан Генадієвич    97

Заболотній Сергій Васильович    41
Загваздін Олександр    89
Задірака Валерій Констянтинович    177
Захаров А.О.    11

Іванов Володимир Георгійович    161
Іванов Дмитро Геннадійович    173
Івасенко Ірина Богданівна    177
Ільїн С.О.    11

Каличак Юрій Ігорович    141
Козлов Микита Вікторович    185
Кокряцька Наталія Іванівна    153
Кормановський Сергій Іванович    129
Корольов Вячеслав Юрійович    165
Котляр Сергій Віталійович    161
Кравець Ігор Богданович    93
Крак Юрій Васильович    7, 77
Кривонос Юрій Георгійович    7
Круцкевич Назар    177
Куперштейн Леонід Михайлович    181
Куссуль Ернст    23
Кутаєв Юрій Федорович    153
Кучерук Володимир Юрійович    129

Лепеха Володимир Львович    189
Лесик Тетяна Мілетіївна    173
Ліщук Роман Ігорович    129
Ломоносов Юрій Вячеславович    161
Лукович В.В.    137
Любарський Михайло Григорович    161

Макаренко Роман Вікторович    153
Малик Світлана Борисівна    157
Мандзій Теодор    121, 133
Мартинюк Тетяна Борисівна    181
Мацько Іван Йосипович    93
Мельник Роман Андрійович    141

Ніколенко Анатолій Олександрович    113

Павленко Віталій Данилович    192
Першина Юлія Ігорівна    37
Пилипенко Валерій Васильович    55, 63
Піговський Юрій Романович    177
Поліновський Вячеслав Васильович    165
Прогонний М.В.    15

Радуцький Олександр Михайлович    55
Рейес Даніель Кальдерон    23
Робейко Валентина Василівна    55
Родрігез-Мендоза Хорхе    23

Савенкова Ольга Олександрівна    69
Сажок Микола Миколайович    19, 49, 55, 59
Селюх Руслан    59
Сергієнко Анатолій Михайлович    173, 189
Соценко Аліса Олександрівна    97
Стеля Ігор Олегович    81
Стороженко Володимир Олександрович    157
Сухоручкіна О.М.    11, 15

Таянов Віталій Анатолійович    33
Терещенко Ганна    149
Тимченко Леонід Іванович    153
Тищенко Максим Анатолійович    109
Ткаченко Олександр Миколайович    85
Товстенко Лілія Миколаївна    101

Файнзільберг Леонід    27
Федорин Дмитро Ярославович    65
Федоров Євген Євгенович    105
Феферман Олег Дмитрович    85
Фраєр Сергій    177
Франко Роман Анатолійович    189

Хрущак Сергій Вікторович    85

Шатковський Микола Миколайович    77
Шевчук Богдан Михайлович    177

Юзефович Роман Михайлович    93
Юхименко Олександр Анатолійович    59

Яворський Ігор Миколайович    93
Яценко Валентина Віталіївна    19
Antoshchuk Svitlana    113
Avedyan Valeriy    157

Babilunga Oksana    97
Baidyk Tetyana    23
Barmak Oleksandr    7
Berezsky Oleh    145
Bezverbnyi Ihor    169
Biatov Konstantin    45
Botsian Volodymyr    125
Buda Antonina    181
Burdeinyi Viktor    192

Derevianchenko Oleksandr    97
Dolishinskyi Ruslan    97
Dzhychka Nina    73

Fainzilberg Leonid    27
Fedorov Eugene    105
Fedoryn Dmytro    65
Feferman Oleh    85
Franko Roman Анатолійович    189
Frayer Sergiy    177

Gerasymenko Vjacheslav    165
Glushauskene Galina    27

Ilyin S.O.    11
Iukhymenko Oleksandr    59
Ivanov Dmitry    173
Ivanov Volodymyr    161
Ivasenko Iryna    177

Javorskyj Ihor    93

Kalychak Yuriy    141
Khrushchak Serhiy    85
Kokryats’ka Nataliya    153
Kormanovskiy Sergiy    129
Korolyov Vjacheslav    165
Kotlyar Sergiy    161
Kozlov Mykyta    185
Krak Yuriy    7, 77
Kravets Ihor    93
Krutskevych Nazar    177
Kryvonos Yuriy    7
Kucheruk Volodymyr    129
Kupershtein Leonid    181
Kussul Ernst    23
Kutayev Yuriy    153

Lepeha Volodymyr    189
Lesyk Tetyana    173
Lischuk Roman    129
Lomonosov Yuriy    161
Luca, De Adriano    23
Lukovych V.V.    137
Lyubars’kyy Mykhaylo    161

Makarenko Roman    153
Malyk Svitlana    157
Mandziy Teodor    121, 133
Martynyuk Tetyana    181
Matsko Ivan    93
Mel’nyk Roman    141

Nikolenko Anatoly    113

Pavlenko Vitalij    192
Pershyna Yuliya    37
Pigovs’kyi Yuriy    177
Polinovskyi Vjacheslav    165
Prohonnyi M.V.    15
Pylypenko Valeriy    55, 63

Radutsky Oleksandr    55
Reyes Daniel Calderon    23
Robeiko Valentyna    55
Rodriguez-Mendoza Jorge    23

Savenkova Olha    69
Sazhok Mykola    19, 49, 55, 59
Selyukh Ruslan    59
Sergiyenko Аnatolij    173, 189
Shatkovskyy Mykola    77
Shevchuk Bohdan    177
Sotzenco Alisa    97
Stelya Ihor    81
Storozhenko Volodymyr    157
Sukhoruchkina O.M.    11, 15

Tayanov Vitalij    33
Tereschenko Ganna    149
Tkachenko Oleksandr    85
Tovstenko Liliya    101
Tymchenko Leonid    153
Tyshchenko Maksym    109

Vasylieva Nina    49, 55
Vega Alejandro    23
Verchenko Andriy    185
Vinogradov Juriy    173, 189
Vorobel’ Roman    117, 121, 125
Vovk Sergiy    149

Yatsenko Valentyna    19
Yuzefovych Roman    93

Zabolotniy Sergiy    41
Zadiraka Valeriy    177
Zahvazdin Oleksandr    89
Zakharov A.O.    11


Повернутися у змiст / Back to Content