I. Методологічні та теоретичні проблеми розпізнавання oбразів (9 - 50 стор.)
Methodological and Theoretical Problems of Pattern Recognition (9 - 50 pp.)


Page 9
1. Тарас Вінцюк
Taras К. Vintsiuk
Образний комп'ютер: концепція, методологія, підходи
Pattern Computer: Concepts, Methodology, Approaches
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)


Page 17
2. Олег Третяк, Марія Ґабрані
Oleh J. Tretiak Maria Gabrani
Багатовимірна нелінійна реєстрація: стохастичне формулювання
Multidimensional Nonlinear Registration: a Stochastic Formulation
Стаття англійською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in English. Show paper (.pdf)


Page 21
3. Карпос E. Томаз, Рауль K. Фейтоса, Альваро Вейґа
Carlos Eduardo Thomaz, Raul Queiroz Feitosa, Alvaro Veiga
Оцінка коваріації при неповних даних для розпізнавання об'єктів
Separate-Group Covariance Estimation with Insufficient Data for Object Recognition
Стаття англійською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in English. Show paper (.pdf)


Page 25
4. Савчинський Б.Д.
Savchynskyj B.D.
Порівняльний аналіз алгоритмів стереозору в рамках байєсівської теорії прийняття рішень
Comparative Analysis of Computational Stereo Algorithms from the Point of View of Bayessian Approach
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)


Page 29
5. Золтан Русак Імре Горват, Ґйоргі Кучогі, Жоріс СМ.Вергеест
Zoltan Rusak, Imre Horvath, Gyorgy Kuczogi, Joris S. M. Vergeest
Методи генерування зразків форм за нечіткими моделями розподілених доменів
Techniques for Generating Shape Instances from Domain Distributed Vague Models
Стаття англійською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in English. Show paper (.pdf) (.pdf)


Page 33
6. Людмила Саричева
Ljudmila Sarycheva
Інваріантні топологічні характеристики геометричних об'єктів
Invariant Topological Characteristics of a Geometrical Object
Стаття англійською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in English. Show paper (.pdf)


Page 37
7. А.С. Краснопоясовський, С.О. Заговора
A.S. Krasnopojasovs'kyj, S.O. Zahovora
Розпізнавання електронограм за методом функціонально- статистичних випробувань
Electron-Diffraction Recognition Based on Functional-Statistic Testing Method
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)


Page 41
8. B.П. Машталір, С.П. Путятин
V.P. Mashtalir, E.P. Putyatin
Моделі безконфліктного паралельного доступу до пам'яті для оброблення зображень
Conflictfree Parallel Memory Access Models for Image Processing
Стаття англійською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in English. Show paper (.pdf)


Page 45
9. I.E. Сіроджа, Б. Бар, І.І. Сіроджа
L.B. Sirodzha, В. Ваг, I.I. Sirodzha
Розпізнавання образів методом імовірнісних алгоритмічних квантів знань (ІАКЗ- метод)
Pattern Recognition by Method of Probable Algorithm Quantums of Knowleges (PAQK-Method)
Стаття англійською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in English. Show paper (.pdf)


Глава 1. Завантажити главу (.pdf) / Сhapter 1. Show chapter (.pdf)Повернутися у змiст / Back to Content

Перейти у алфавітний покажчик / Go to Author Index