АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК / AUTHOR INDEX

Абрамович Станіслав    177
Аврущенко Євгенія    287
Аксак Іван    237
Андреев Олександр    190
Антоненко Володимир    271
Антонов Генадій    274
Ахметшин Олександр    86,    274

Бабій Ліля    131,    146
Байдик Тетяна    154
Балабанов Валерій    95
Барановський Олег    160
Безкровний Володимир    109
Біднюк Святослав    152
Білозерський Леонід    279
Бондаренко Михайло    76,    142
Борисенко Анатолій    177,    180
Боровицький Володимир    171
Бровченко Тамара    292
Буда Антоніна    224
Бусигін Борис    263
Бухало Олег    82

Василина Юрій    181
Васильєв Володимир    22,    101,    107,    119
Вінокуров Сергій    29
Вінцюк Тарас    11,    18,    124,    131,    146,    152
Волик Костянтин    266
Волошин Володимир    292

Гірник Володимир    217
Голінка Володимир    38
Голобродський Олег    41
Грабко Володимир    199
Гребенюк В’ячеслав    25
Ґінзбург Михайло    158,    284,    287

Дерев'янченко Олександр    190
Дикун Анатолій    248
Дискант Володимир    192,    194,    289
Драбич Петро    80
Драган Олег    56
Драган Ярослав    51,    56
Дубровський Володимир    282,    289

Єгоров Микола    171
Єлманов Сергій    95

Заболотна Наталя    228,    231
Залєсний Олексій    95
Захарко Юрій    248
Зеленський Олександр    163
Зелик Ярема    177,    180

Івахненко Григорій    113
Івахненко Олексій    113
Ільченко Борис    194,    289
Ісаєв Ігор    67

Кайкова Олена    25
Ковальова Олена    149
Ковч Олексій    146
Кожем'яко Володимир    105,    222,    228,    233,    235
Козій Андрій    184
Козлов Леонід    238
Королюк Леонід    173
Коростіль Юрій    246
Корчинський Володимир    107
Косаревич Ростислав    173
Кочубей Олександр    266
Крашаниця Роман    44
Кривобок Олексій    271
Крикунов Юрій    220
Кулик Анатолій    184
Куляс Анатолій    152
Кунченко Юрій    74 ,    75
Курашов Віталій    217
Курєкін Андрій    163
Куссуль Ернст    154
Кушнір Богдан    246,    248

Латишев В'ячеслав    29
Личак Михайло    177,    180
Лукін Володимир    163
Любошенко Ігор    86
Людовик Тетяна    146

Малевич Ірина    274
Манюк Ігор    170,    214,    258
Мартиненко Сергій    74
Мартинюк Тетяна    233,    235
Мельник Анатолій    243
Мельник Володимир    211
Месроп'ян Сергій    214,    263
Микитин Галина    71
Михайлишин Віктор    60,    181
Мігаль Василь    187,    188
Мірошниченко Людмила    263
Міцевич Анатолій    149
Мороз Іван    248

Нагорний Микола    187,    188
Накат Йоахім    299
Насиров Володимир    287
Находкін Микола    217
Нікулін Сергій    263
Новикова Наталя    196
Новоселець Михайло    260
Нушикян Емма    292
Нюнькін Костянтин    279

Овсяк Володимир    48,    51
Оксамитна Любов    122
Оленяк Богдан    220
Отраднова Наталя    184

Павленко Віталій    190
Павленко В'ячеслав    196,    282
Павлов Сергій    222
Палагін Володимир    75
Паленичка Роман    201,    205
Панасюк Оксана    63
Паньків Руслан    248
Піжурін Артур    142
Пилипенко Валерій    146
Пилипенко Олег    292
Пономаренко Микола    163
Пономарьов Юрій    194,    289
Попов Михайло    109
Порєв Володимир    171
Прудников Генадій    33,    294

Радченко Сергій    260
Резниченко Олег    33,    297
Русин Богдан    173

Савицький Олексій    242
Саричев Олександр    121
Семенюк Михайло    105,    225,    242
Сікора Любомир    56
Сіроджа Ігор    33,    116
Скринський Олександр    220
Слободина Інна    287
Станкевич Сергій    167
Стрігін Андрій    299
Сушко Валерій    24,    119

Телюк Тарас    201
Теренчук Анатолій    242
Терзіян Ваган    25,    76
Тесля Юрій    122
Тимченко Анатолій    122
Ткачук Андрій    76
Требульова Ірина    158

Федорів Роман    71

Цмоць Іван    248
Цубін Віталій    260

Чепорнюк Сергій    222
Черевко Юлія    100,    103,    104
Чех Віктор    160,    170,    214,    237,    258

Шаблатович Андрій    220
Шваченко Ігор    196,    282
Шелепов Владислав    149
Шмальфельд Ґерд    299
Штанько Ігор    142

Юхименко Олександр    133,    139
Юхимчук Сергій    197

Яворський Богдан    91
Яворський Ігор    60,    63,    67
Яковлев Сергій    263
Яцимірський Михайло    248,    250,    252
Abramovych Stanislav    177
Akhmetshyn Oleksandr    86,    274
Aksak Ivan    237
Andrejev Oleksandr    190
Antonenko Volodymyr    271
Antonov Henadij    274
Avrushchenko Ievhenia    287

Babij Lilija    131,    146
Bajdyk Tetiana    154
Balabanov Valerij    95
Baranovs'kyj Oleh    160
Bezkrovnyj Volodymyr    109
Bidniuk Sviatoslav    152
Bilozers'kyj Leonid    279
Bondarenko Mykhajlo    76,    142
Borovyts'kyj Volodymyr    171
Borysenko Anatolij    177,    180
Brovchenko Tamara    292
Buda Antonina    224
Bukhalo Oleh    82
Busyhin Borys    263

Chekh Viktor    160,    170,    214,    237,    258
Cheporniuk Serhij    222
Cherevko Iulija    100,    103,    104

Derevjanchenko Oleksandr    190
Drabych Petro    80
Dragan Iaroslav    51,    56
Dragan Oleh    56
Dubrovs'kyj Volodymyr    282,    289
Dykun Anatolij    248
Dyskant Volodymyr    192,    194,    289

Fedoriv Roman    71

Ginsburg Mykhajlo    158,    284,    287

Hirnyk Volodymyr    217
Holinka Volodymyr    38
Holobrots'kyj Oleh    41
Hrabko Volodymyr    199
Hrebeniuk Vjacheslav    25

Iakovlev Serhij    263
Iatsymirs'kyj Mykhajlo    248,    250,    252
Iavors'kyj Bohdan    91
Iavors’kyj Ihor    60,    63,    67
Iegorov Mykola    171
Ielmanov Serhij    95
Il’chenko Borys    194,    289
Isaiev Ihor    194,    289
Iukhvmchuk Serhij    197
Iukhymenko Oleksandr    133,    139
Ivakhnenko Hryhorij    113
Ivakhnenko Oleksij    113

Kajkova Olena    25
Kochubej Oleksandr    266
Korchyns'kyj Volodymyr    107
Koroliuk Leonid    173
Korostil' Iurij    246
Kosarevych Rostyslav    173
Kovaliova Olena    149
Kovch Oleksij    146
Kozhemjako Volodymyr    105,    222,    228,    233,    235
Kozij Andrij    184
Kozlov Leonid    238
Krashanyts'a Roman    44
Krykunov Iurij    220
Kryvobok Oleksij    271
Kulias Anatolij    152
Kulyk Anatolij    184
Kunchenko Iurij    74 ,    75
Kurashov Vitalij    217
Kurekin Andrij    163
Kushnir Bohdan    246,    248
Kussul' Ernst    154

Latyshev Viacheslav    29
Liuboshenko Ihor    86
Liudovyk Tetiana    146
Lukin Volodymyr    163
Lychak Mykhajlo    177,    180

Malevych Iryna    274
Maniuk Ihor    170,    214,    258
Martynenko Serhij    74
Martyniuk Tetiana    233,    235
Mel'nyk Anatolij    243
Mel'nyk Volodymyr    211
Mesropjan Serhij    214,    263
Mihal' Vasyl'    187,    188
Miroshnychenko Liudmyla    263
Mitsevych Anatolij    149
Moroz Ivan    248
Mykhajlyshyn Viktor    60,    181
Mykytyn Halyna    71

Nahornyj Mykola    187,    188
Nakat Joachim    299
Nakhodkin Mykola    217
Nasyrov Volodymyr    287
Nikulin Serhij    263
Niun'kin Kostiantyn    279
Novoselets' Mykhajlo    260
Novykova Natalia    196
Nushykian Emma    292

Oksamytna Liubov    122
Oleniak Bohdan    220
Otradnova Natalia    184
Ovsiak Volodymyr    48,    51

Palahin Volodymyr    75
Palenychka Roman    201,    205
Panasiuk Oksana    63
Pan'kiv Ruslan    248
Pavlenko Vitalij    190
Pavlenko Vjacheslav    196,    282
Pavlov Serhij    222
Pizhurin Arthur    142
Ponomarenko Mykola    163
Ponomariov Iurij    194,    289
Popov Mykhajlo    109
Poriev Volodymyr    171
Prudnykov Henadij    33,    294
Pylypenko Oleh    292
Pylypenko Valerij    146

Radchenko Serhij    260
Reznychenko Oleh    33,    297
Rusyn Bohdan    173

Sarychev Oleksandr    121
Savyts'kyj Oleksij    242
Schmalfeld Gerd    299
Semeniuk Mykhajlo    105,    225,    242
Shablatovych Andrij    220
Sheliepov Vladyslav    149
Shtan’ko Ihor    142
Shvachenko Ihor    196,    282
Sikora Liubomyr    56
Sirodzha Ihor    33,    116
Skryns’kyj Oleksandr    220
Slobodyna Inna    287
Stankevych Serhij    167
Strigin Andrij    299
Sushko Valerij    24,    119

Teliuk Taras    201
Terenchuk Anatolij    242
Teslia Iurij    122
Terzijan Vahan    25,    76
Tkachuk Andrij    76
Trebuliova Iryna    158
Tsmots' Ivan    248
Tsubin Vitalij    260
Tymchenko Anatolij    122

Vasyl'jev Volodymyr    22,    101,    107,    119
Vasylyna Iurij    181
Vinokurov Serhij    29
Vintsiuk Taras    11,    18,    124,    131,    146,    152
Voloshyn Volodymyr    292
Volyk Kostiantyn    266

Zabolotna Natalia    228,    231
Zakharko Iurij    248
Zaliesnyj Oleksij    95
Zelens'kyj Oleksandr    163
Zielyk Iarema    177,    180


Повернутися у змiст / Back to Content

Повернутися у Роздiл Працi / Back to Proceeding

Повернутися на головну / Back to HOME