X. Нові інформаційні технології, які базуються на обробці та розпізнаванні сигналів і зображень
(240 - 264 стор.)
Advanced Information Technologies based on Signal/Image Processing and Pattern Recognition
(240 - 264 pp.)


Page 240
1. Балабанов Валерій, Довбня Борис, Чернецький Віктор
Balabanov Valerij, Dovbnia Borys, Chemets’kyj Viktor
Тематичне оброблення зображень у наземних станціях прийому та оброблення супутникової інформації
Topic Image Processing in Ground Stations for Receiving and Interpretation of Satellite Information

Page 241
2. Балабанов Валерій, Чернецький Віктор
Balabanov Valerij, Chemets’kyj Viktor
Оброблення інформації дистанційного зондування Землі, що надходить з супутника “Січ-1”
Processing of Range Ground Sounding Information Received from Satellite “Sich-l”

Page 243
3. Бондаренко M., Соловйова K., Маторін C., Вороний M., Баб арика C., Ворона В., Кіпріч М.
Bondarenko М., Solovjova К., Matorin S., Voronyj M., Babaryka S., Vorona V., Kiprich M.
Автоматизоване класифікування понять на основі когнітивних критеріїв
Concept’s Automatized Classification Based on Cognitive Criterias

Page 243
4. Вишневський Віталій, Владимиров Віталій, Галахін Костянтин, Залесний Олексій, Морозов Анатолій
Vyshnevs’kyj Vitalij, Vladymyrov Vitalij, Halakhin Kostiantyn, Morozov Anatolij
Програмно-апаратний комплекс для раннього виявлення онкологічних захворювань “ОНКОТЕСТ-1”
Hardware Complex for Early Detection of the Cancer Diseases “ONCOTEST-l”

Page 247
5. Дискант Володимир, Пономарьов Юрій, Кель Андрій
Dyskant Volodymyr, Ponomariov Jurij, Кеl’ Andrij
Методи прийняття рішень в експертній системі визначення джерел погіршення якости експортного газу
Decision Making Methods of Export Natural Gas Deterioration Sources Determination Expert System

Page 248
6. Драган Ярослав, Сікора Любомир, Мартиненко Олексій, Займенко Наталія
Dragan Jaroslav, Sikora Liubomyr, Martynenko Oleksij, Zajmenko Natalija
Образи і моделі взаємодії лазерного променя з біосистемами
Patterns and Models of Laser Beam and Biosystems Interaction

Page 249
7. Калмиков Володимир, Вишневський Віталій, Савченко Василь
Kalmykov Volodymyr, Vyshnevs’kyj Vitalij, Savchenko Vasyl’
Розпізнавання об’єктів з нечіткими межами
Recognition of Objects with Fuzzy Bounds

Page 250
8. Карпов Олег
Karpov Oleh
Мовне управління текстовим редактором
Text Editor Spoken Control

Page 252
9. Лавриненко Сергій
Lavrynenko Serhij
Бібліотека когнітивної графіки для інтелектуальних систем
Cognitive Graphic Library for Intelligent Systems

Page 253
10. Невлюдов Ігор, Бестужев Анатолій, Токарев Володимир
Nevliudov Ihor, Bestuzhev Anatolij, Tokarev Volodymyr
Автоматизація технологічного контролю топології компонентів електронної апаратури
Technology Checking Automatization for Electronics Component Topology

Page 253
11. Рубан Владислав, Павлова Тетяна
Ruban Vladyslav, Pavlova Tetiana
Методологія побудови дослідних систем у галузі виробництва електропобутової
техніки (на прикладі експертної системи діягностики пральних машин)
Methodology of Research Systems’ Construction for the Field
of Household Electric Appliances’ Production (Concerning the Expert System
of Washing Machines’ Diagnostic, for Example)

Page 255
12. Рубан Владислав, Павлова Тетяна
Ruban Vladyslav, Pavlova Tetiana
Реалізація концепції тригранної піраміди системи знань
при побудові візуальної бази даних та знань
електроенергетичної мережі м. Києва
Realization of Three-Edge Piramid Knowledge Base Concepts
in Visual Data and Knowlege Base Designing for Kyjiv Electrical Energy Net

Page 257
13. Сікора Любомир, Драган Ярослав, Витрикуш Уляна, Витрикуш Ігор, Корнєєнкова Світлана
Sikora Liubomyr, Drag an Jaroslav, Vytrykush Uliana, Vytrykush Ihor, Komiejenkova Svitlana
Моделі образів динамічних ситуацій як концептуальна основа прийняття рішень в адміністративно-господарських структурах
Dynamic Situation Pattern Models as Conceptual Base for Making Decisions in Administrative and Economic Structures

Page 259
14. Шадріна Галина
Shadrina Halyna
Проблема візуалізації звукового образу для ергатичної системи реабілітації втраченої функції мовлення
Sound Pattern Visualization for Lost Speech Function Reabilitation

Page 262
15. Шевчук Богдан
Shevchuk Bohdan
Шляхи підвищення ефективності! функціонування комп’ютерних радіомереж збору, оброблення та передачі інформації
Route of Rise Effective Operation of Computing Radio Networks for Collect, Compute and Communicate Information


Глава 10. Завантажити главу (.pdf) / Сhapter 10. Show chapter (.pdf)Повернутися у змiст / Back to Content