Зауважте: найбільша довжина тексту становить близько 300 літер. Щоб змінити наголос у слові, ставте + після голосної. Подальша інформація
Note: Text length is limited to about 300 characters. To point an alternative word stress use + after vowel.